Halaman

Contoh borang soal selidik pengajian am 2014


Punca Masalah Penulisan Karangan dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 5  Aliran Sastera
SMK SERI SETIA
Berdasarkan pada kenyataan yang diberikan, jawab soalan berikut dengan jujur dan telus.
Baca dengan teliti setiap kenyataan. Pilih satu jawapan dengan menandakan  (  /  ) dalam
ruang berkenaan berdasarkan skala yang berikut.
                      Skala:  1= Sangat tidak setuju
                                 2= Tidak setuju
                                 3= Kurang setuju
                                 4= Setuju
                                 5=Sangat setuju
Faktor pengajaran dan pembelajaran
Kenyataan 1 2 3 4 5
1.Pengajaran dan Pembelajaran yang
    kurang menarik.
2.Teknik mengarang yang diajar
   susah difahami.
3.Penerangan guru terlalu ringkas.
4.Sukar menulis perenggan pendahuluan.
5.Sukar menulis perenggan isi.
6.Sukar menulis perenggan penutup.
Faktor  individu
Kenyataan 1 2 3 4 5
7.Tidak minat mengarang.
8.Kurang yakin kerana bahasa lemah.
9.Kurang disiplin diri-sengaja tidak
   menyiapkan latihan.
10.Tiada motivasi atau bosan belajar  BM
11.Sukar bertutur dalam bahasa melayu.
12.Sukar menulis dalam bahasa melayu.
Faktor Persekitaran
Kenyataan 1 2 3 4 5
13.Tidak selesa ketika pembelajaran-
     kelas terlalu bising.
14.Terpengaruh dengan rakan yang
     malas belajar.
15.Waktu pengajaran bahasa melayu yang
     kurang sesuai-waktu tengah hari.
16.Kurangnya perhatian ibu bapa atau
     penjaga kepada anak-anak dalam
    pelajaran menjadi punca pelajar bermasalah
    dalam subjek bahasa melayu khususnya
    penulisan karangan.

Site Meter